Admin
16-01-2017
AngularJS là một JavaScript Framework mạnh mẽ. Nó đươc ứng dụng phổ biến trong các dự án Single Page Application (SPA). Nó kế thừa HTML DOM và thêm vào các thuộc tính bổ sung và làm cho thao tác người...
Admin
05-02-2017
Một module AngularJS định nghĩa một Application. ​Module được sử dụng để phân biệt phần xử lý logic (service), controller và application … và giúp code trở nên rõ ràng Module chứa các bộ phận khác nh...