Admin
30-03-2017
Trong bài trước mình đã giới thiệu các bạn về Route trong laravel, sau khi nhận request từ người dùng, Thay vì định nghĩa tất cả các yêu cầu trong 1 file routes.php, thì Route có thể chỉnh định 1 Cont...