Admin
16-06-2017
1 điểm nổi bật của Laravel từ phiên bản 5 chấm phải nói đến là Eloquent (ORM). Nó cung cấp đầy đủ các ActiveRecord để thao tác với CSDL 1 cách đơn giản và ngắn gọn. Mỗi bảng của database sẽ được ánh x...