Admin
10-01-2017
Autoload (Lazy loading ) trong PHP, khi bạn khai báo hàm autoload này thì bạn chỉ việc gọi class mà không cần phải gọi file