Admin
05-02-2017
Một module AngularJS định nghĩa một Application. ​Module được sử dụng để phân biệt phần xử lý logic (service), controller và application … và giúp code trở nên rõ ràng Module chứa các bộ phận khác nh...