Admin
13-01-2017
Trong Hosting Control Panel, một dịch vụ Web Hosting được quản lý bởi một tài khoản Hosting gắn liền với một Domain gọi là Domain chính của host.