Admin
16-01-2017
AngularJS là một JavaScript Framework mạnh mẽ. Nó đươc ứng dụng phổ biến trong các dự án Single Page Application (SPA). Nó kế thừa HTML DOM và thêm vào các thuộc tính bổ sung và làm cho thao tác người...