Admin
02-04-2017
Trong Laravel framework, View có nhiệm vụ nhận dữ liệu từ Controller và sau đó dựa vào layout của giao diện nó sẽ hiển thị ra cho người dùng. Trong bài này mình sẽ nói rõ hơn chức năng, cách sử dụng...