Bài 3: Cấu trúc thư mục của Laravel framework 5.x

Admin
22-03-2017

Laravel sử dụng mô hình MVC làm nền tảng phát triển. Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu chức năng và nhiệm vụ của từng thư mục, điều này giúp bạn tiếp cận Laravel 1 cách dễ hiểu hơn là đi ngay vào việc code

1. Thư mục app

Thư mục này rất quan trọng và bạn thường xuyên phải thao tác trong thư mục này: Nó chứa các Models, Controller, Providers ...

2. Thư mục bootstrap

Chứa các file khởi tạo và một số file cấu hình nạp tự động

3. Thư mục config

Chứa các file cấu hình của Laravel Framework: cấu hình database, app, mail, session ...

4. Thư mục public 

Các file tĩnh như file HTML, CSS, Javascript hay ảnh sẽ được đưa vào thư mục này.

5 Thư mục resources

Chứa trang views (V của mô hình MVC), chứa các file khác như (SASS, LESS, CoffeeScript) và các file hỗ trợ cho đa ngôn ngữ..

6. Thư mục routes (từ laravel 5.2 mới có)

Chứa file web.php và api.php có vai trò chỉ đường cho yêu cầu (request) đi đến đâu

7 Thư mục storage 

Chứa các file đã biên dịch từ các file view xài Blade template, chứa file sessions, caches và các file được sinh ra tự động của framework 

8. Thư mục tests 

Chứa các file test của Framework

9. Thư mục vendor

Chứa các thư viện mà Composer cài đặt cho Framework

Một số file con khác:

.gitignore: Git (phần mềm để quản lý sự thay đổi của source code) sử dụng 2 file này để định nghĩa thuộc tính và danh sách các file không theo dõi. 

composer.json: File này chứa danh sách các dependencies (thư viện, framework) sử dụng trong app. Khi bạn chạy câu lệnh composer install hoặc composer update thì file này sẽ là cơ sở để xác định phiên bản nào cần tải về của các thư viện, framework được liệt kê trong file này.

artisan: File này được dùng để thực thi các lệnh CLI (command line interface) để hỗ trợ phát triển ứng dụng.

Chúc các bạn thành công!