Tìm hiểu về hàm autoload trong php

Admin
10-01-2017
Autoload trong PHP
Autoload (Lazy loading ) trong PHP, khi bạn khai báo hàm autoload này thì bạn chỉ việc gọi class mà không cần phải gọi file
Chẳng hạn trong file myClass.php bạn viết class myClass, nếu như thông thường khi bạn muốn dùng class myClass này thì bạn phải require hoặc include gọi file phpbasic.php vào để sử dụng
 
     require("myClass.php"); // gọi file 
     $php = new myClass.php(); // khởi tạo đối tượng
?>
 
Nhưng khi bạn khai báo hàm __autoload, thì bạn chỉ việc khởi tạo đối tượng mà không cần require file nữa vì hàm _autoload đã tự động gọi cho bạn
 
- Class myClass trong file myClass.php
 
  class phpbasic{
 public function __construct(){
      echo "I'm myClass";
 }
  }
?>
 
- Khởi tạo class myClass mà không cần gọi file
 
function __autoload($class){
     require($class.".php");
}
$php = new myClass();
?>
 
Ở ví dụ trên ta thấy hàm __autoload tự động gọi file phpbasic.php ra, chúng ta chỉ việc khởi tạo lại class basic
 
- Note : Chú ý khi sử dụng autoload thì tên file và tên class phải giống nhau nhé
 
Đó là autoload trong cùng một folder, vậy thì khi gọi một class trong một folder khác thì phải làm thế nào? ví dụ ta có một folder là models, trong folder có file user.php
 
File models/user.php
 
class user{
 public function __construct(){
     echo "I'm class user!";
 }
}
 
- Để sử dụng dc autoload cho trường hợp này ts cần phải đổi lại tên class sao cho phù hợp với đường dẫn đến file. Ở đây file user.php nằm trong thư mục models nên ta đổi tên class user thành class models_user
 
File user.php
 
class models_user{
 public function __construct(){
     echo "I'm class user!";
 }
}
 
- Các bạn chú ý models_user là tên class và cũng chính là đường dẫn đến file user.php lúc này ta cần phải thêm một chút vào hàm _autoload, chúng ta sử dụng str_replace ký tự gạch dưới của models_user thành models/user
 
function __autoload($class){
 $class = str_replace("_","/",$class);
 require($class.".php");
}
$php = new models_user();
?>
 
 
- Lúc này khi ta khởi tạo lại lớp models_user thì nó sẽ tự gọi file user.php trong models ra, và đây là kết quả: 

 --> I'm class user!