cURL là gì và cách sử dụng cURL trong php

Admin
02-02-2017

CURL là thuật ngữ thường xuyên được nhắc hiện nay. Vậy CURL là gì và sử dụng như thế nào?
Trong bài này mình sẽ giải thích và ví dụ cho các bạn dễ hiểu hơn.
cURL là một hàm của PHP, giúp ta lấy,gửi chiết tách hay đọc nội dung một trang web khác ngay trên Server của chúng ta. Một thuận lợi lớn nhất mà hàm curl này mang lại đó là tốc độ, nhanh hơn rất nhiều so với hàm open file  gần gấp 3 lần. cURL được ví như một công cụ giao tiếp đa giao thức, giúp ta xem hoặc tải một địa chỉ Trước khi lướt qua các bài ví dụ, chúng ta nên xem lại cách tạo, gọi và thực thi một hàm curl nhé.
Một thủ tục cUrl hoàn chỉnh phải trải qua các bước sau:

 


$ch = curl_init(); //khai báo curl
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL,"http://congnghe5s.com"); // xác định địa chỉ cần thực thi
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1); // GET hay POST
// và các tham số khác ... dùng curl_setopt để dịnh giá trị cho mỗi tham số.
curl_exec ($ch); // thực thi curl
curl_close ($ch); // đóng curl để giải phóng vùng nhớ
?>

Bạn có thể thiết đặt thêm 1 hoặc nhiều option nữa cho curl bằng curl_setopt. Các curl_setopt này phải được đặt trước curl_exec thì mới có hiệu lực.

Trong mỗi ví dụ mình đều có comment, chắc là không cần phải giải thích thêm.

Đọc dữ liệu từ một url dưới dạng binary và lưu vào biến

 


// Vẫn như thường lệ, phải khai báo cái đã
$ch = curl_init("http://congnghe5s.com/public/images/logo-5s.png);
// khai báo curl có kèm url

// tức đã set luôn CURLOPT_URL cho curl
if (! $ch) {
 die( "Lỗi trong quá trình khởi tạo cURL" );
}

// Chúng ta sẽ nhận trị trả về và nhận dưới dạng binary
// Dó đó ta phải set 2 option như sau

curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_BINARYTRANSFER, 1);
// Nếu không set như trên, bạn sẽ không nhận được gì
// khi curl được thực thi, tức giá trị NULL
// Chạy curl và lưu trị trả về vào $data
$data = curl_exec($ch);
// đóng kết nối
curl_close($ch);

// Lúc bây giờ $data đã lưu file ảnh vừa lây được từ
// url khai báo ban đầu
header("Content-type: image/jpeg");
// Định dạng ảnh là .jpg, do đó content-type như trên
// cũng không có gì quá khó hiểu
// xuất dữ liệu ra và trả về cho người duyệt web
print( $data );

?>

Trong ví dụ trên, chúng ta dùng curl để load một file ảnh từ địa chỉ và lưu nó vào biến $data. Cuối cùng ta xuất biến $data này ra, tức xuất file ảnh ra…  Nói nôm na, ta tải file ảnh về và xuất nó ra cho người dùng coi.


Upload file gián tiếp lên trang web khác

Giả sử ta có form sau:


<form enctype="multipart/form-data" action="somewhere.php" method="post">
    <input type="file" name="upfile">
    <input type="text" name="filename">
    <input type="text" name="description">
    <input type="submit" value="upload">
</form>
?>

 

Vâng đây là một form dùng để upload file. Chúng ta có thể dùng curl để upload gián tiếp một file trên host của ta (máy chủ đang thực thi lệnh curl) lên máy chủ đích. Trước khi thực hiện ví dụ, ta cần chú trọng một số vấn đề trước khi làm thử thủ thuật này.


giá trị name của thẻ input: “name=”
Loại tệp tin của file sẽ dùng để upload phải phù hợp với loại tệp tin mà máy chủ đích yêu cầu, nếu không muốn bị máy chủ đích từ chói.
Địa chỉ tuyệt đối đến nơi sẽ nhận dữ liệu từ form có thể suy ra từ chỗ “action=”// địa chỉ đến file cần upload
   $uploadfile="/tmp/myimage.jpg";


// và khai báo curl
// địa chỉ ở đây bạn phải suy ra từ  thuộc tính
// action của form, congnghe5s.com chỉ là ví dụ
   $ch = curl_init("http://congnghe5s.com/somewhere.php");


// Đặt thuộc tính
// trước hết là các biến cho gói dữ liệu POST
   curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS,
               array('sampfile'=>"@$uploadfile",
                     'shoesize'=>'9',
                     'filename'=>"fake name for file"));

// cài chế độ lấy nội dung trả về
   curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);


// thực thi curl, đồng thời lưu trị trả về vào biến
   $postResult = curl_exec($ch);

//đóng kết nối và xuất ra nội dung trang web trả về.
   curl_close($ch);
   print "$postResult";


?>

 

Sử dụng Cookie Jar, lưu trữ cookie

curl có một tính năng độc đáo là lưu trữ lại cookie trong quá trình thực thi lại thành một tệp tinh lưu trên host hiện hành. File cookie có thể dùng để nạp vào curl cho lần truy vấn sau, rất thuận tiện nếu trang web đích yêu cầu đăng nhập, hoặc làm một số hành động kiểm tra cookie.

Thủ thuật này gồm 2 ví dụ. Ví dụ 1, lưu cookie với cookie jar:

 

Đoạn code trên sẽ truy cập vào congnghe5s.com với username là admin và 123456 là mật khẩu (giả sử). Sau đó nó sẽ lưu toàn bộ cookie minhnhut.info thiết lập vào file cookieFileName. Mọi chuyện diễn ra khá đơn giản.


Tiếp theo là ví dụ 2, ta sẽ sử dụng lại file cookie từ ví dụ 1.$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER,1);

// dùng lại file cookie đã lưu
curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEFILE, "/tmp/cookieFileName");

// giả sử dashboard.php là trang mật, chỉ khi đã đăng nhập mới có
// quyền truy cập
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL,"http://congnghe5s.com/dashboard.php");

//thực thi
$data = curl_exec($ch);

// đóng
curl_close ($ch);

// xuất ra nội dung dashboard.php đã truy cập
echo htmlentities($data);

?>

 

Ở ví dụ 2 trên ta giả sử dashboard.php được bảo vệ bằng mật khẩu, ở ví dụ 1 ta đã đăng nhập và lưu lại cookie, ở ví dụ 2 ta dùng lại cookie cũ tức đã được xác nhận là đã đăng nhập, dó đó curl sẽ có thể truy cập được nội dung dashboard.php trên congnghe5s.com