Kiểm tra phần tử có tồn tại trong mảng

Admin
18-01-2017

Trong quá trình thực hiện website các bạn sẽ thường xuyên cần kiểm tra một giá trị nào đó có tồn tại trong mảng hay không? 
Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về hàm in_array()

Cú pháp: in_array($gia_tri_can_tim, $mang_co_san)
Công dụng: xác định xem giá trị cần tìm có trong mảng hay không
Trong đó:

$gia_tri_can_tim: là giá trị cần tìm
$mang_co_san: là mảng tìm kiếm
hàm trả ra TRUE nếu tìm thấy, ngược lại trả ra FALSE