Bài 14: Upload File - Hình ảnh trong laravel 5.x

Admin
07-03-2018

Upload file hay hình ảnh là chức năng ko thể thiếu của 1 website, Laravel 5 hỗ trợ việc upload này rất đơn giản ngay cả việc validate file up lên. Bây giờ mình bắt tay vào 1 ví dụ cụ thể luôn cho các bạn dễ hiểu

Đầu tiên mình cần tạo 1 cái form để submit file lên nhỉ. Bạn vào resources/view/demo tạo file form_upload.blade.php và thêm nội dung như bên dưới:

<div class="content-form">
     {{-- Hiển thị thông báo lỗi xảy ra --}}
     @if ($errors->any())
          <ul class="error-form">
            @foreach ($errors->all() as $error)
              <li>{{ $error }}</li>
            @endforeach
          </ul>
        @endif
     <form action="demo-upload" method="POST" enctype="multipart/form-data">
          <input type="hidden" name="_token" value="{{ scrf_token() }}">
          <input type="file" name="file" class="form-control">
           <button type="submit">Tải lên</button>
    </form>
</div> 

Ở đây mình sử dụng form thông thường hay xài thay vì cài thêm thư viện form của Laravel, các bạn lưu ý trong mỗi form của Laravel đều có token với giá trị là hàm csrf_token() nhé.

Tiếp theo mình cần khai báo với route 1 url để hiện thị form và 1 url để xử lý form này

Route::get('/show-upload', function(){
    return view('demo.form_upload');
});
Route::post('/upload-file', 'DemoController@uploadFile');

Bây giờ việc xử lý sẽ được thực hiện trong DemoController với phương thức là uploadFile

public function uploadFile(Request $request){
  	// Thông báo khi xảy ra lỗi
    $messages = [
      'image' => 'Định dạng không cho phép',
      'max' => 'Kích thước file quá lớn',
    ];
    // Điều kiện cho phép upload
  	$this->validate($request, [
		  'file' => 'image|max:2028',
		], $messages);
    // Kiểm tra file hợp lệ
    if ($request->file($name)->isValid()){
      // Lấy tên file
      $file_name = $request->file($name)->getClientOriginalName();
      // Lưu file vào thư mục upload với tên là biến $filename
      $request->file($name)->move('upload',$file_name);
    }
  }

Khi upload 1 file bất kì lên server bạn cần lưu ý kiểm tra:

 • Loại file được upload lên tránh các file chứa mã độc
 • Kích thước file upload lớn làm đầy dung lượng server

Chúc các bạn thành công!