Xử lý ngày giờ trong php

Admin
26-01-2017

Qua các dự án web đã từng làm mình thấy rằng được việc xử lý ngày tháng trong php thường xuyên được sử dụng. Bài này mình sẽ chia sẻ cho các bạn về những cách thức xử lý thời gian trong PHP.

Hàm date()

Cú pháp: date(format,timestamp)

Trong đó: 

$format là định dạng sẽ hiển thị của hàm date()
$timestamp là thời gian (kiểu INT), giá trị mặc định của nó là thời gian hiện tại (hàm time()).

Ví dụ:

echo date('d/m/Y - H:i:s');

==> Kết quả là 15/08/2016 - 21:55:36. (Thời gian lúc mình up bài viết này)

echo date('Y');
==> Lấy năm hiện tại

Tương tự vậy mình có 1 số kiểu định dạng ngày tháng 

d: trả về ngày tháng (số)
D: trả về ngày của tháng (Chữ)
m: trả về tháng của năm (số)
M: Trả về tháng của năm (Chữ)
y: trả trả về năm (2 số cuối)
Y: trả về năm đầy đủ 4 số
H: trả về số giờ (dạng 24h)
h: trả về số giờ (dạng 6h)
i: trả về số phút
s: trả về số giây
Tạo ngày trong PHP với hàm mktime() 
Cú pháp: mktime(hour,minute,second,month,day,year)
Hàm này trả về dạng số nguyên (int)
Muốn hiển thị dạng ngày tháng bạn có thể sử dụng hàm date kết hợp
$temp = mktime(10, 10, 54, 8, 15, 2016);
echo “Bài viết tạo vào  ” . date(“Y-m-d h:i:sa”, $temp);
=> Bài viết tạo vào 2016-8-15 10:10 pm
 
hàm strtotime() trong PHP
 
Cú pháp: strtotime(time,now)
 
$temp = strtotime(“10:10pm August 15 2016”);
echo “Bài viết tạo vào ” . date(“Y-m-d h:i:sa”, $temp);

=> Bài viết tạo vào 2016-8-15 10:10 pm

Qua bài viết hy vọng các bạn có thêm kiến thức khi xử lý ngày tháng trong PHP.