Admin
07-07-2017
Authentication là xác thực người dùng như bạn có phải là administrator hoặc member hay không. Khái niệm Authentication hay bị nhầm lẫn với Authorization (sự ủy quyền) tuy nhiên việc phân biệt 2 khái n...